Comisión Académica

 A Comisión Académica está formada por:

 
a) O/a decano/a, que a preside e convoca:
 
Andrés Martínez Lage (ciendeca@udc.es)
 
b)  O/a vicedecano/a encargado/a da área de traballo da Comisión, que actuará como vicepresidente/a: 
 
Esther Rodríguez Belmonte (vicedecanato.academica.ciencias@udc.gal)
 
c) O/a secretario/a académico/a do centro, que exercerá como tal na Comisión:
 
Montserrat Domínguez Pérez (secretaria.ciencias@udc.gal)
 
d) O/a director/a de cada un dos departamentos adscritos á Facultade, ou persoas en que deleguen:
 
Bioloxía:
Fernández Rodríguez, Nuria (n.fernandez1@udc.é)
Química:       
Platas Iglesias, Carlos (carlos.platas.iglesias@udc.es)
Física e Ciencias da Terra:                                                 
Cabeza Gras, Óscar(oscar.cabeza@udc.es)
 
e) Un representante das áreas de coñecemento que teñan encargo docente no centro e non pertenzan a departamentos da Facultade:   
 
Ana María Ferreiro Ferreiro (ana.fferreiro@udc.es)
 
f) O/a administrador/a do centro. 
 
Eva María Costoya Sánchez (administracion.ciencias@udc.es)
 
g) Tres representantes do alumnado
 
María Gelpi Santos
Raúl Castellano Santana
Víctor Hernández Piñeiro