Comisión de Normalización Lingüística

A Comisión de Normalización Lingüística está constituída por (*)

a) O/a decano/a, que a preside e convoca: Andrés Martínez Lage

b) Un/ha vicedecano/a encargado/a da área de traballo da Comisión, que actuará como vicepresidente/a: 

Teresa Vilariño Barreiro (vicedecanato.calidade.ciencias@udc.es)

c) Ao menos, dous membros do persoal docente e investigador do Centro:

         Díaz Varela, José (jose.diaz.varela@udc.es)
Esteban Gómez, David (david.esteban@udc.es)
Pérez Sestelo, José (jose.perez.sestelo@udc.es)
         Prieto Blanco, Mª Carmen (m.c.prieto.blanco@udc.es)
         Vila Taboada, Marta (marta.vila.taboada@udc.es)

b) Un membro do persoal de administración e servizos.

Carlos Caramelo Rego (carlos.caramelo.rego@udc.es)

c) Un representante do alumnado.

Mario Lage Martínez

 

(*) Un dos membros da Comisión, por acordo entre eles, actuará como secretario/a.