Comisión Académica

A Comisión Académica está formada por:

a) O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegue, que a preside e convoca.

Andrés Martínez Lage (ciendeca@udc.es)

 b) O/a secretario/a, que o será dela:

Estévez Pérez, Graciela (secretaria.ciencias@udc.gal)

 c) Cada un dos directores/as dos departamentos adscritos á Facultade, ou persoas do departamento en quen deleguen.

d) Un representante das áreas de coñecemento que teñan encargo docente no Centro e non pertenzan a departamentos da Facultade:  

Jacome Pumar, Mª Amalia (maria.amalia.jacome@udc.es)

e) O/a administrador/a do centro. 

Marina Manteiga Rodríguez (administracion.ciencias@udc.es)

 f ) Tres representantes do alumnado

María Gelpi Santos
Laura Pereira Rodríguez
Noelia Vigo Díaz