Comisión de Traballos Fin de Grao da Facultade de Ciencias

A Comisión de TFGs está formada por:

a) O/a decano/a, que a preside e convoca.

Andrés Martínez Lage (ciendeca@udc.es)

 b) O/a vicedecano/a de Organización Académica, que actuará como secretario/a:

Esther Rodríguez Belmonte (vicedecanato.academica.ciencias@udc.gal)

 c) O/a director/a de cada un dos departamentos adscritos á Facultade ou persoas do departamento en quen deleguen.

d) O/a coordinador/a de cada un dos títulos de grao impartidos na Facultade ou persoa en quen deleguen:

e) O/a representante do persoal de administración e servizos 

María Ruibal López (maria.ruibal@udc.es)

 f ) O/a representante do alumnado

 Ariadna Lorenzo Serantes (ariadna.lserantes@udc.es )