Comisión de Infraestructura e Servizos

A Comisión de Infraestrutura e Servizos está constituída por: 
 
a) O/a decano/a, que a preside e convoca: Andrés Martínez Lage
 
b) O/a vicedecano/a encargado/a da área de traballo da Comisión, que actuará como vicepresidente/a:
 
c) O/a secretario/a, que o será dela, e actuará con voz pero sen voto. 
Graciela Estévez Pérez (secretaria.ciencias@udc.gal)
 
d) Un representante por cada departamento adscrito á Facultade:
Bioloxía:      
Javier Cremades Ugarte (javier.cremades@udc.es)
Química:                   
José Manuel Andrade Garda (jose.manuel.andrade@udc.es)
Física e Ciencias dá Terra:  
Teresa Taboada Castro (teresa.taboada@udc.es)
 
e) Un membro do PDI que representante ás áreas de coñecemento que teñan encargo docente no centro e non pertenzcan a Departamentos da Facultade:              
Mª Amalia Jácome Pumar (maria.amalia.jacome@udc.es)
 
f) Dous representantes do alumnado
María Gelpi Santos
---
 
g) Un membro do persoal de administración e servizos
Jorge González Acón
 
h) O/a xefe/a de negociado ou a persoa responsable de Asuntos Económicos do centro.
María Dolores Pérez Brun