Comisión de Infraestructura e Servizos

A Comisión de Infraestrutura e Servizos está constituída por: 
 
a) O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegue, que a preside e convoca.

Pomar Barbeito, Federico (cienvic.infraest@udc.es)

b) O/a secretario/a, que o será dela, e actuará con voz mais sen voto. 

Estévez Pérez, Graciela (ciensecr@udc.es)

c) Un representante por cada departamento adscrito á Facultade:
  • Bioloxía:     
    Rodríguez Torres, Ana Mª (anuskart@udc.es)
  • Química:                  
    Andrade Garda, José Manuel
  • Física e Ciencias da Terra:
    Segade Zas, Mª Luisa (luisa.segade@udc.es)
d) Representantes das áreas de coñecemento que teñan encargo docente no centro e non pertenzan a Departamentos da Facultade:              

Mª Amalia Jácome Pumar (maria.amalia.jacome@udc.es)

e) Dous representantes do alumnado
Miguel Carballa Fernández
Andrea Rodríguez Trillo
 
f) Un membro do persoal de administración e servizos
Jorge González Acón
 
g) O xefe do negociado ou a persoa responsable de Asuntos Económicos do centro.
Ángeles Gómez Álvarez