Comisión de Infraestruturas e Servizos

A Comisión de Infraestruturas e Servizos está constituida por: 
 
a) O/a decano/a, que a preside e convoca: Andrés Martínez Lage (ciendeca@udc.es)
 
b) O/a vicedecano/a encargado/a da área de traballo da Comisión, que actuará como vicepresidente/a:
 
c) O/a secretario/a, que o será dela, e actuará con voz pero sin voto 
Montserrat Domínguez Pérez ( secretaria.ciencias@udc.gal )
 
d) Un representante por cada departamento adscrito a Facultade:
 
Bioloxía: Javier Cremades Ugarte ( javier.cremades@udc.es )
Química: José Manuel Andrade Garda ( jose.manuel.andrade@udc.es )
Física e Ciencias da Terra: Armand Hernández Hernández ( armand.hernandez@udc.es )
 
e) Un membro do PDI que represente ás áreas de coñecemento que teñan encargo docente no centro e non pertenzan aos Departamentos da Facultade:              
María Suárez Taboada ( maria.suarez3@udc.es  )
 
f) Dous representantes do alumnado
Daniel Antelo Paredes
Marcos de Blas Bravo
 
g) Un membro do Personal de Administración e Servizos
Ramón Salvado Carballo ( r.salvado@udc.es   )
 
h) O/a xefe/a de negociado ou a persoa responsable de Asuntos Económicos do centro.
María Dolores Pérez Brun (  xestion.economica.ciencias@udc.gal  )