Comisión de Biblioteca

A Comisión de Biblioteca está formada por: 
 
a) O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegue, que a preside e convoca: 
         Esther Rilo Siso (vicedecanato.infraestruturas.ciencias@udc.gal)
 
b) O/a director/a da Biblioteca do centro ou, no seu defecto, a persoa encargada dela, que actúa como secretario/a: 
 
c) Un/unha representante por cada departamento adscrito á Facultade.
  • Bioloxía:                      
    Vila Taboada, Marta (mvila@udc.es)
  • Química:
    Brandariz Lendoiro, Mª Isabel (eisa@udc.es)
  • Física e Ciencias da Terra: 
    Domínguez Pérez, Montserrat (mdominguez@udc.es)

d) Un representante das áreas de coñecemento que teñan encargo docente no Centro e non pertenzan a departamentos da Facultade:

Ferreiro Ferreiro, Ana Mª (ana.fferreiro@udc.es)

e) Tres representantes do alumnado
Alejandro Fel Baña
 
f) Un membro do persoal de administración e servizos da biblioteca do centro.
Mercedes Nogueira Dobao