Comisión de Biblioteca

A Comisión de Biblioteca está formada por: 
 
a)  O/a decano/a, que a preside e convoca:: Andrés Martínez Lage (ciendeca@udc.es)
 
b)  O/a vicedecano/a encargado/a da área de traballo da Comisión, que actuará como vicepresidente/a: 
 
c) O/a  director/a da Biblioteca do centro ou, no seu defecto, a persoa encargada dela, que actuará como secretario/a: 
 
d) Un membro do PDI que representante a cada un dos departamentos adscritos á facultade.

e) Un membro do PDI que representante ás áreas de coñecemento que teñan encargo docente no Centro e non pertenzan a departamentos da facultade:

Mª Amalia Jácome Pumar ( maria.amalia.jacome@udc.es )

f) Tres representantes do alumnado
David Ceán Castro
Claudia García Gay
Laura Escobar Ocampo
 
f) Un membro do persoal de administración e servizos da biblioteca do centro.
Mercedes Nogueira Dobao (mercedes.nogueira@udc.es)