Comisión de Biblioteca

A Comisión de Biblioteca está formada por: 
 
a) O/a decano/a, que a preside e convoca: Andrés Martínez Lage
 
b) O/a vicedecano/a encargado/a da área de traballo da Comisión, que actuará como vicepresidente/a::
 
c) O/a director/a da Biblioteca do centro ou, no seu defecto, a persoa encargada dela, que actuará como secretario/a: 
 
d) Un membro do PDI que representante a cada un dos departamentos adscritos á Facultade.

e) Un membro do PDI que representante ás áreas de coñecemento que teñan encargo docente no Centro e non pertenzan a departamentos da Facultade:

Ferreiro Ferreiro, Ana Mª (ana.fferreiro@udc.es)

f) Tres representantes do alumnado
María Gelpi Santos
...
...
 
f) Un membro do persoal de administración e servizos da biblioteca do centro.
Mercedes Nogueira Dobao (mercedes.nogueira@udc.es)