Comisión de Cultura

A Comisión de Cultura está formada por:
 
a) O/a decano/a que  a preside e convoca: Andrés Martínez Lage
 
b) O/a  vicedecano/a encargado/a da área de traballo da Comisión, que actuará como vicepresidente/a  
 
Rodríguez Belmonte, Esther ( vicedecanato.academica.ciencias@udc.gal)
  
c) Un membro do PDI que represente cada un dos departamentos adscritos á Facultade:
 
Bioloxía:       
Torres Vaamonde, Enrique (torres@udc.es)
Física e Ciencias da Terra:             
Cabeza Gras, Óscar (oscar.cabeza@udc.es)
Química:       
kennnes, Christian (c.kennes@udc.es)
 
d) Un membro do PDI que represente ás áreas de coñecemento que teñan encargo docente no Centro e non pertenzan a departamentos da Facultade:
Ana Mª Ferreiro Ferreiro (ana.fferreiro@udc.es)
 
e) Catro representantes do alumnado:
Laura Jorques Navalón
María Gelpi Santos
Alejandro Maceiras Bouza
...
 
f) Un membro do persoal de administración e servizos do centro: 
Ramón Salvado Carballo (r.salvado@udc.es)