Comisión de Cultura

A Comisión de Cultura está formada por:
 
a) O/a decano/a, que a preside e convoca:  Andrés Martínez Lage
 
b) Un/ha vicedecano/a encargado/a da área de traballo da Comisión, que actuará como vicepresidente/a: 
 
Rodríguez Belmonte, Esther ( vicedecanato.academica.ciencias@udc.gal)
  
c) Un membro do PDI que representante a cada un dos departamentos adscritos á Facultade
 
Bioloxía: Torres Vaamonde, Enrique (torres@udc.es)
Física e Ciencias da Terra: Cabeza Gras, Óscar (oscar.cabeza@udc.es)
Química: Kennnes, Christian (c.kennes@udc.es)
 
d) Un membro do PDI que representante ás áreas de coñecemento que teñan encargo docente no Centro e non pertenzan a departamentos da facultade:
Amalia Jácome Pumar ( maria.amalia.jacome@udc.es )
 
e) Catro representantes do alumnado:
Lucía Medín Agraso
Nadisha Balani Mahtani
Xoel Castro Penalonga
Ana Isabel Díaz López
 
f) Un membro do personal de administración e servizos do centro: 
María Rosa García Díaz (rosa.garcia.diaz@udc.es )

 * Un dos membros da comisión, por acordo entre eles, actuará como secretario/a