Comisión de Cultura

A Comisión de Cultura está formada por:
 
a) O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en que delegue, que a preside e convoca.

Rodríguez Belmonte, Esther (vicedecanato.academica.ciencias@udc.gal)

 
b) Un representante por cada departamento adscrito á Facultade:
  • Bioloxía:       
    Torres Vaamonde, Enrique (torres@udc.es)
  • Física e Ciencias da Terra:            
    Rilo Siso, Esther (erilo@udc.es)
  • Química:      
    kennnes, Christian (c.kennes@udc.es)
 
c) Un representante das áreas de coñecemento que teñan encargo docente no Centro e non pertenzan a departamentos da Facultade:

Otero Verea, José Luis (jlotever@udc.es)

d) Catro representantes do alumnado:
Laura Jorques Navalón
María Gelpi Santos
Alejandro Maceiras Bouza
 
e) Un membro do persoal de administración e servizos do centro: 
Ramón Salvado Carballo