Organización da Facultade

A Facultade de Ciencias, tal e como se establece no seu Regulamento de Réximen Interno RRI, ten establecidas comisións permanentes e comisións delegadas. As comisións permanentes créanse de acordo cos estatutos da UDC ou o RRI do centro. As comisións conxunturais xorden para resolver asuntos concretos e deixan de existir unha vez resolveuse o encargo ou cando cubriron as súas funcións. 

As comisións delegadas con carácter permanente son as seguintes: a Comisión de Docencia e Convalidaciones, a Comisión de Infraestructuras e Servizos, a a Comisión de Biblioteca, Comisión de Cultura e a Comisión de Garantía Interna de Calidade (ver SGIC). A composición e funcións destas comisións atópanse recollidas no RRI do centro.

Descargar Folleto Facultade de Ciencias (galego)