Comisión de Garantía de Calidade

A COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDADE ESTÁ CONSTITUÍDA POR:
 
a) O/a decano/a,  que a preside e convoca.
 
Martínez Lage, Andrés (ciendeca@udc.es)
 
b) O/a vicedecano/a encargado/a da área de traballo da Comisión, que actuará como vicepresidente/a
 
Vilariño Barreiro, Mª Teresa (vicedecanato.calidade.ciencias@udc.gal)
 
c) O/a secretario/a académico/a do centro, que exercerá como tal na Comisión.
 
Estévez Pérez, Graciela (secretaria.ciencias@udc.gal)
 
d) O/a coordinador/a de cada un de os títulos oficiais (grao e máster) que se imparten no centro:
 
Grao en Química: González Castro, Mª José (m.j.gonzalez.castro@udc.es)
Grao en Bioloxía: Pimentel Pereira, Manuel (m.pimentel@udc.es)
Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía: Canle López, Moisés (moises.canle@udc.es)
Mestrado en Ciencias, Tecnoloxías e Xestión Ambiental: Muniategui Lorenzo, Soledad (smuniat@udc.es)
Mestrado en Acuicultura: Cremades Ugarte, Javier (creuga@udc.es)
Mestrado en Neurociencia: Vaamonde García, Carlos (carlos.vaamonde.garcia@udc.es)
Mestrado en Bioloxía Molec. Celul. e Xenética: Cerdán Villanueva, Esperanza (esper.cerdan@udc.es)
Mestrado en Biotecnoloxía Avanzada: Becerra Fernández, Manuel (manu@udc.es)
Mestrado en Bioloxía Mariña: Ferreiro López, Mª Concepción (concepcion.herrero@udc.es)
Mestrado en Investigación Química e Química Industrial: Jiménez González, Carlos (carlosjq@udc.es)
Mestrado en Biodiversidade Terrestre e Xestión do Medio Natural: Jaime Fagúndez Díaz (jaime.fagundez@udc.es)
 
d) O/a administrador/a de o centro (administracion.ciencias@udc.es)
 
Eva María Costoya Sánchez
 
e) Dous representantes do PDI do centro:
 
Castro Castro, Antonio Manuel (antonio.castro@udc.es)
Bao Casal, Roberto (roberto.bao@udc.es)
 
f) Dous representantes do alumnado:
 
Alejandro Maceiras Bouza
 
 
g) Un representante do Persoal de Administración e Servizos
 
María Ruibal López
 
h) Un técnico da UTC con voz pero sen voto: 
 Sen designar