Comisión da Titulación do Grao en Bioloxía

A Comisión de Titulación do Grao en Bioloxía está formada por:

a) Decano da Facultade: 
b) Presidenta, por delegación do Decano, a Vicedecana de Organización Académica:
c)Secretaria, la coordinadora de la titulación:
d) A Directora do Departamento de Bioloxía:

e) Os coordinadores dos cursos do Grao:

f) Un representante da Área de Microbioloxía:

g) Un representante da Área de Fisioloxía Vexetal:

h) Un representante da Área de Bioquímica:

i) Un representante da Área de Xenética:

j) Un representante da Área de Ecoloxía:

k) Dous representantes doutras áreas que imparten docencia no Grao:

k) Un representante do colectivo dos estudantes: Ángela Soto Lamas (angela.soto.lamas@udc.es)

l) A administradora do Centro ou persoa en quen delegue.