Comisión de seguimento do Grao Bioloxía

A Comisión de Seguimento do Título de Graduado/a en Bioloxía está formada por:

a) Presidenta, por delegación do Decano da Facultade, a Vicedecana de Organización Académica:
b) Secretario, o coordinador da titulación:
c) O Director do Departamento de Bioloxía:

d) Os coordinadores dos cursos do Grao:

e) Un representante da Área de Microbioloxía:

f) Un representante da Área de Fisioloxía Vexetal:

g) Un representante da Área de Bioquímica:

h) Un representante da Área de Xenética:

i) Un representante doutras áreas que imparten docencia no Grao:

j) Un representante do colectivo dos estudantes: Laura Jorques Navalón (laura.jorques@udc.es)

k) Un representante do colectivo do Persoal de Administración e Servizos