Simultaneidade

https://estudos.udc.es/gl/study/start/610G03V01

Simultaneidade bio qui

O obxectivo do programa de simultaneidade é a formación de estudantes que, ao finalizar os seus estudos, adquiriron as habilidades profesionais da licenciatura en Bioloxía e da licenciatura en Química que permiten integrarse no mercado laboral, ambas nas áreas de cada un dos títulos, como nas múltiples áreas nas que se precisa específicamente a colaboración de ambas disciplinas. Ao finalizar os seus estudos, os estudantes do programa terán dous títulos de grao (grao en Química e Grao en Bioloxía).

O programa de simultaneidade proporciona aos estudantes unha formación científico-técnica de acordo coas metodoloxías científicas actuais, o que lles permite valorar a importancia da aplicación da Bioloxía e da Química no contexto industrial, económico, ambiental e social.

Ademais, estes estudos proporcionan ao alumno unha base sólida e equilibrada de coñecementos teórico-prácticos, competencias e habilidades que lle permitirán continuar aprendendo en áreas especializadas ou multidisciplinares de ambas ciencias.

Folleto informativo