Comisión de seguimiento

Comisión de Seguemento do Mestrado

a) O Decano da Facultade: 

b) Presidenta da Comisión (coordinadora do título):

c) Secretaria da Comisión:

d) Vogais:

e) A/o administrador/a do Centro ou persoa en quen delegue

f) Un representante do sector do alumnado