Comisión de Seguemento do MIQQI

a) O Decano da Facultade:

b) Presidente da Comisión (coordinador do título):

c) Secretario da Comisión:

d) Vogais:

e) A/o administrador/a do Centro ou persoa en quen delegue

f) Un representante do sector do alumnado