Prácticas Externas

Normativas
         Normativa UDC (Actualizado 05/12/2022)
         Normativa Facultade de Ciencias (Actualizado 08/06/2022)
 
Anexos
Anexo I/II- Modelo Convenio Prácticas Curriculares/Extracurriculares (gallego/castellano/inglés)
Anexo III- Informe Tutor Prácticas (gallego/castellano/inglés(Actualizado 08/06/2022)
Anexo IV- Informe Tutor Académico (Actualizado 08/06/2022)
Anexo V- Plan de Trabajo (gallego/castellano/inglés(Actualizado 08/06/2022)
         Anexo VI- Declaración Estudiante (Actualizado 08/06/2022)
Anexo VII- Directrices Elaboración Memoria (Actualizado 08/06/2022)
Anexo VIII- Declaración Responsabilidad (Actualizado 08/06/2022)
 
Avaliación e outros documentos
Rúbrica Tutor Académico (Actualizado 08/06/2022)
Informe de Ingreso  (Actualizado 08/06/2022)
Informe de Seguimiento  (Actualizado 08/06/2022)
         

 Prácticas curso 2022-2023

Tutores académicos