Comisión de Cultura

A Comisión de Cultura está formada por:
 
a) O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en que delegue, que a preside e convoca.

Rodríguez Belmonte, Esther (cienvic.orgacad@udc.es)

 
b) Un representante por cada departamento adscrito á Facultade:
 
c) Un representante das áreas de coñecemento que teñan encargo docente no Centro e non pertenzan a departamentos da Facultade:

Vilar Fernández, José Antonio ( jose.vilarf@udc.es)

d) Catro representantes do alumnado:
 
e) Un membro do persoal de administración e servizos do centro: