Comisión de Cultura

A Comisión de Cultura estará formada por:
 
a) O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en que delegue, que a preside e convoca.
 
b) Unha persoa representante por cada departamento adscrito á Facultade:
 • Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía:
  Cremades Ugarte, Javier
 • Bioloxía Celular e Molecular:       
  Torres Vaamonde, Enrique (torres@udc.es)
 • Física:            
  Rilo Siso, Esther (erilo@udc.es)
 • Química Analítica:      
  Turnes Carou, Isabel (isturnes@udc.es)
 • Química Física e Enxeñaría Química I:
  Iglesias Martínez, Emilia (qfemilia@udc.es)
 • Química Fundamental:            
  Castro García, Socorro (suqui@udc.es)
 
c) Representantes das áreas de coñecemento que teñan encargo docente no Centro e non pertenzan a departamentos da Facultade nunha proporción do vinte por cento do total de membros do apartado anterior:
 • Ciencias da Navegación e da Terra e Matemáticas:      
  Jácome Pumar, Amalia (majacome@udc.es)
 
d) Cinco representantes do alumnado, dos cales unha será do terceiro ciclo:
 • Andrade Martín, Mario
 • Delgado Ferreiro, Ignacio
 • Pintor Labandira, Antía
 • Romero Sirvent, Inés
 
e) Un membro do persoal de administración e servizos do centro: