Comisión de Organización e Coordinación Docente Química

A Comisión de Organización e Coordinación Docente para o Grao en Química está compuesta por:

a) Presidenta, por delegación del Decano de la Facultad:
b) Secretaria, a coordinadora da titulación:
c) O Director do Departamento de Química:

 d) Un representante da cada unha das áreas de coñecemento do departamento de Química:

e) Representantes do resto das áreas que imparten docencia no título:

f) O/A administrador/a do Centro ou persoa en quen delegue

g) Un representante do sector de estudiantes: Mauro Díaz Abellás (mauro.diaz@udc.es)