Comisión de Organización e Coordinación Docente Bioloxía

A Comisión de Organización e Coordinación Docente para o Grao en Bioloxía está formada por:

a) Presidenta, por delegación do Decano da Facultade, a Vicedecana de Organización Académica:
b) Secretario, o coordinador da titulación:
c) O Director do Departamento de Bioloxía:

d) Un representante da cada unha das áreas de coñecemento do departamento de Bioloxía:

e) Representantes do resto das áreas que imparten docencia no título:

f) O/A administrador/a do Centro ou persoa en quen delegue

g) Un representante do sector de estudantes: Laura Jorques Navalón (laura.jorques@udc.es)