Comisión de Organización e Coordinación Docente Nanociencia e Nanotecnoloxía

Actualmente está funcionando A Comisión Conxuntural de Organización Académica do Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía, formada por:

a) Presidente, o Decano da Facultade:
b) Secretaria, a Secretaria Académica da Facultade:
c) Un representante da cada unha das seguintes áreas de coñecemento:
d) Un representantes de cada unha das seguintes materias:

f) O/A administrador/a do Centro ou persoa en quen delegue

g) Un representante do sector de estudiantes