Comisión de Infraestructura e Servizos

A Comisión de Infraestrutura e Servizos está constituída por: 
 
a) O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegue, que a preside e convoca.

Pomar Barbeito, Federico (cienvic.infraest@udc.es)

b) O/a secretario/a, que o será dela, e actuará con voz mais sen voto. 

Estévez Pérez, Graciela (ciensecr@udc.es)

c) Un representante por cada departamento adscrito á Facultade:
d) Representantes das áreas de coñecemento que teñan encargo docente no centro e non pertenzan a Departamentos da Facultade:              

Otero Verea, José Luis (luis.verea@udc.es)

e) Dous representantes do alumnado
 
f) Un membro do persoal de administración e servizos
 
g) O xefe do negociado ou a persoa responsable de Asuntos Económicos do centro.