Comisión de Infraestructura e Servizos

A Comisión de Infraestrutura e Servizos estará constituída por: 
 
a) O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegue, que a preside e convoca.
 
b) O/a secretario/a, que o será dela, e actuará con voz mais sen voto. 
 
c) Unha persoa representante por cada departamento adscrito á Facultade:
 • Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía:
  Fernández Rodríguez, Luis (luisfdez@udc.es)
 • Bioloxía Celular e Molecular:     
  Rodríguez Torres, Ana Mª (anuskart@udc.es)
 • Física:                  
  Cabeza Gras, Óscar (oscabe@udc.es)
 • Química Analítica:           
  Andrade Garda, José Manuel (andrade@udc.es)
 • Química Física e Enxeñaría Química I:
  Barriada Pereira, José Luis (jbarriada@udc.es)
 • Química Fundamental:     
  Rodríguez Blas, Mª Teresa (mayter@udc.es)
 
d) Representantes das áreas de coñecemento que teñan encargo docente no centro e non pertenzan a Departamentos da Facultade nunha proporción do vinte por cento do total de membros do apartado anterior:
 • Ciencias da Navegación e da Terra e Matemáticas:                       
  Estévez Pérez, Graciela (graciela.estevez.perez@udc.es)
 
e) Tres representantes do sector de estudantado:
 • Delgado Ferreiro, Ignacio
 • Martínez Amado, Iria
 
f) Dúas persoas que representen o PAS:
 
g) O xefe do negociado ou a persoa responsable de Asuntos Económicos do centro.