Comisión de docencia e validacións

A Comisión de Docencia e Validacións está formada por:

a) O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegue, que a preside e convoca.

 

b) O/a secretario/a, que o será dela, e actuará con voz mais sen voto.

 

c) Cada unha das persoas que actúa como directora de cada departamento adscrito á Facultade, ou persoa do departamento en quen deleguen.

 • Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía:
  Díaz Varela, José (josefv@udc.es)
 • Bioloxía Celular e Molecular:      
  Manso Revilla, Mª Jesús (chusman@udc.es)
 • Física:                                                
  López Lago, Joaquín (joaquin.lopez@udc.es)
 • Química Analítica:                  
  López Mahía, Purificación  (purmahia@udc.es)
 • Química Física e Enxeñaría Química I:      
  Santaballa López, Arturo (arturo@udc.es)
 • Química Fundamental:      
  Fernández Sánchez, Jesús José (lujjfs@udc.es)

 

d) Representantes das áreas de coñecemento que teñan encargo docente no Centro e non pertenzan a departamentos da Facultade nunha proporción do vinte por cento do total de membros do apartado anterior.

 • Ciencias da Navegación e da Terra:      
  Santos Fidalgo, Luisa (xesantos@udc.es)

 

e) A persoa que coordine o intercambio académico con centros universitarios españois, elixido pola Xunta de Facultade, logo da proposta que realice o equipo decanal.

 • Representante SICUE:      
  Rodríguez Torres, Ana Mª (anuskart@udc.es)

 

f) O/a administrador/a do centro. 

 

g) Representantes do estudantado en número igual ao trinta por cento do total dos membros da Comisión:

 • Andrade Martín, Mario Raúl
 • Lorenzo Catoria, Lidia
 • Rodríguez Otero, Cristina
 • Romero Sirvent, Inés