Comisión de Biblioteca

A Comisión de Biblioteca estará formada por: 
 
a) O/a decano/a, ou o/a vicedecano/a en quen delegue, que a preside e convoca: 
 
b) O/a director/a da Biblioteca do centro ou, no seu defecto, a persoa encargada dela. 
 
c) Un/unha representante por cada departamento adscrito á Facultade.
 • Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía: 
  Parapar Vegas, Julio (jparapar@udc.es)
 • Bioloxía Celular e Molecular:                      
  Vila Taboada, Marta (mvila@udc.es)
 • Física:                                                   
  Domínguez Pérez, Montserrat (mdominguez@udc.es)
 • Química Analítica:                                   
  González Castro, Mª José (mjgc@udc.es)
 • Química Física e Enxeñaría Química I:         
  Brandariz Lendoiro, Mª Isabel (eisa@udc.es)
 • Química Fundamental:                            
  Sarandeses da Costa, Luis  (qfsarand@udc.es)
 
d) Representantes das áreas de coñecemento que teñan encargo docente no Centro e non pertenzan a departamentos da Facultade nunha proporción do vinte por cento do total de membros do apartado anterior: 
 • Ciencias da Navegación e da Terra: 
  Bao Casal, Roberto (xerobert@udc.es)
 
e) Catro representantes do alumnado, das cales unha será do terceiro ciclo:
 • Loureiro Gammariello, Noelia Manuela
 • Pintor Labandeira, Antía
 • Rodríguez Otero, Cristina
 
f) Un membro do persoal de administración e servizos do centro.