• Inicio
  • Comisión académica do título

Comisión académica Grao Química

A Comisión Académica do Título de Graduado/a en Química está formada por:

a) O/a decano/a, ou persoa en que delegue, que a preside e convoca: 

b) O/a coordinador/a da titulación:

c) Un representante de cada unha das áreas con máis dun 5% de materias troncais:

d) Un representante elixidoentre todas as áreas con menos dun 5% de troncalidade (Enxeñaría Química, Física, Matemáticas, Ciencias da Terra, Bioloxía Celular, Bioquímica):

e) O/a administrador/a do centro:  Gómez Álvarez, María Ángeles (adminciencias@udc.es)

f) Un estudante da titulación: Gammarielo Loureiro, Noelia